Rekrutacja

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim.

 

Szkoła oferuje naukę gry na skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie poprzecznym, saksofonie, klarnecie, akordeonie i perkusji.

Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim.

O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły (oświadczenie, oświadczenie nr.2kwestionariusz ) wraz
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuje sekretariat szkoły
od 1 lutego 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. w godzinach urzędowania. 

Wymagane jest wypełnienie kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności. Niewypełniony kwestionariusz
nie będzie brany pod uwagę.

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega
na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, badany jest słuch muzyczny i poczucie rytmu,
a także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego testu. Badanie przydatności dla każdego kandydata trwa ok. 15 minut.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 12 i 19 maja  2018 r. 

Dokładny harmonogram przesłuchań będzie podany po zamknięciu listy zgłoszeń
2 maja 2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia dziecka do szkoły (osiągnięcie minimum

18 punktów) zostanie ogłoszona 25 maja 2018 r.

Lista przyjętych – 16 czerwca 2018 r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/19 odbędzie się
20 czerwca 2018 r. 

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
i w siedzibie szkoły

 

 

Zarządzenie nr 11//2014/2015

Z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

 

                                       REGULAMIN REKRUTACJI

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda

w Grodzisku Mazowieckim

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych 

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ostatni tekst jednolity opublikowano: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;zmiany uwzględnione w tekście ustawy opublikowano: Dz. U. z 2014 r. Poz. 7; Poz. 642; Poz. 811;

 

§11. O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

2. O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

§ 2

 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące w szczególności:

  1. informacje o zasadach przyjęć w postaci ogłoszeń zamieszczanych w lokalnej prasie i mediach oraz rozwieszanych w grodziskich przedszkolach i szkołach, na stronie internetowej szkoły i w siedzibie.

  2. informacje o warunkach nauki i programach kształcenia - w sekretariacie szkoły,

 

§ 3

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo Dyrektor Szkoły.

 3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat należy do wniosku dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

                                                                   § 4

 

1. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. odbywa się
na podstawie badania przydatności.

 1. Termin badania przydatności wyznacza każdorazowo Dyrektor szkoły.

 

 

§ 5

 

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;

b) ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności;

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły w terminie
do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole

 

 

§ 6

 

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły obejmuje sprawdzian indywidualny
w formie ustnej z predyspozycji słuchowych, rytmicznych i pamięciowych.

2. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.

 1. Po przeprowadzeniu przesłuchania komisja wpisuje do protokołu uzyskaną liczbę punktów oraz ogólną informację o przydatności, która jest ważnym elementem
  w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do któregoś z cykli nauczania dla dzieci między 8 a 10 rokiem życia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego badania przydatności

 3. Zakres tematyczny badania przydatności kandydata zawiera następujące pozycje

 • rozmowa z kandydatem na temat różnych zagadnień związanych z muzyką

 • zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki

 • rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych

 • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków

 • powtarzanie głosem zagranej melodii

 • określenie zmian w melodii i trójdźwiękach

 • określenie ilości słyszanych dźwięków

 • śpiewanie dźwięków usłyszanych ze współbrzmienia

 • odtwarzanie rytmu ze zwróceniem uwagi na koordynację rąk

 • odtwarzanie rytmu z uwzględnieniem właściwej akcentacji

 • sprawdzenie predyspozycji do nauki na wybranym lub wskazanym

instrumencie przez nauczycieli instrumentalistów

 

 

§7

 

 1. Na podstawie wyniku kwalifikacyjnego Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.

 

                                                                  § 8

 

 1. Z przebiegu badania przydatności sporządza się protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w szkole w danym roku szkolnym.

 

 1. Dyrektor szkoły ogłasza listę przyjętych w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6.  Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają jednakową wartość.

 

 

§ 9

 

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.

 

2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.

4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, biorąc pod uwagę możliwości finansowo – kadrowe w szkole, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza,

 

6. Rodzic lub prawny opiekun kandydata, ma prawo do informacji na temat wyników przeprowadzonego badania przydatności na spotkaniu z dyrektorem szkoły.

 

 

Grodzisk Maz., 14 stycznia 2015 r.