Rekrutacja

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim.

 

Szkoła oferuje naukę gry na skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie poprzecznym, saksofonie, klarnecie, akordeonie i perkusji.

Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim.

O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz innymi niezbędnymi dokumentami przyjmuje sekretariat szkoły
od 11 lutego 2019 r. do 6 maja 2019 r. w godzinach urzędowania. 

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega
na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, badany jest słuch muzyczny i poczucie rytmu,
a także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego testu. Badanie przydatności dla każdego kandydata trwa ok. 15 minut.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 16 i 17 maja  2019 r. w godzinach 1300 – 1900

Dokładny harmonogram przesłuchań będzie podany po zamknięciu listy zgłoszeń
8 maja 2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia dziecka do szkoły (osiągnięcie minimum

18 punktów) zostanie ogłoszona 24 maja 2019 r.

Lista przyjętych – 10 czerwca 2019 r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2019/20 odbędzie się
13 czerwca 2019 r. 

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
i w siedzibie szkoły

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do pobrania

do pobrania

do pobrania

do pobrania

do pobrania