WAŻNE

Data dodania: 04.06.2020

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W TRAKCIE  BADANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.

IM. TADEUSZA BAIRDA W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

 1. Na badanie rekrutacyjne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik Szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu badania rekrutacyjnego nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą
  na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun (tylko jedna osoba) może wejść z kandydatem do budynku Szkoły.
 4. Podczas badania rekrutacyjnego w Szkole mogą przebywać:

1)       kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie badania rekrutacyjnego (dyrektor, komisja, sekretarz szkoły)

3)       inni pracownicy Szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.

 1. Kandydat nie może wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na badanie rekrutacyjne należy przynieść własną butelkę z wodą.
 3. Czekając na wejście do Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sali, na której prowadzone jest badanie rekrutacyjne.
 5. Przy wejściu dziecka do Szkoły, a także podczas pobytu w Szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie mierzona temperatura ciała Kandydata.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, PRZYSTĘPUJĄCEGO  DO BADANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę postępowania w trakcie  badania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021  oraz zapisy niniejszego oświadczenia obowiązujące w  Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w Szkole i innych dzieci w szkole COVID-19.
 3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci, ich rodziny oraz wszystkich pracowników Szkoły.
 4. Ponoszę odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną                                                      z przyprowadzeniem dziecka do Szkoły, a tym samym narażeniem na zakażenie COVID-19.
 5. Ja, moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)                                      nie przebywają na kwarantannie ani izolacji domowej.
 6. Oświadczam, że w czasie badania rekrutacyjnego moje dziecko jest zdrowe oraz w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 7. Zostałam/em poinformowana/y, że na teren Szkoły mogę wejść tylko do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem. Przyprowadzając dziecko do szkoły będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami Szkoły, zachowując               2 metry odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem.
  1. Przyjmuję do wiadomości, że  każdorazowo przy wejściu dziecka do Szkoły,  a także podczas pobytu w Szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie mierzona temperatura  ciała mojego dziecka.
   1. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w Szkole pomieszczenia do izolacji.

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Szkoły.

11. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych a także powiadomić sekretariat Szkoły tel. 22 755 52 67

 

Grodzisk Maz., dnia ………………….                   …………………………………………………

                                                                                   Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Wytyczne, opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:         https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora - Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID-19:

art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ” art. 6 ust. 1 lit d ,,przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; ’’ art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; ”

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r)

 


 

WAŻNE