BARDZO WAŻNE!!!

Data dodania: 25.03.2020

Koncepcja pracy na odległość w czasie epidemii

w Państwowej Szkole Muzycznej I st.

Im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Nauka w szkole jest prowadzona z możliwością wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość do czasu zamknięcia jednostki oświatowej.
 2. Nauczyciele weryfikują i dostosowują program nauczania do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do stałego kontaktu z prawnymi opiekunami swoich uczniów.
 4. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne, logistyczne i psychofizyczne dziecka, nauczyciele wraz z opiekunami prawnymi określają sposoby współpracy na odległość.
 5. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami.
 6. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach.
 7. Ustala się następujące formy dokumentacji – wpisy w dzienniku elektronicznym Fryderyk, korespondencja mailowa, SMS –owa, notatki własne.

 

 Nauczyciele:

 • Prowadzą zajęcia wykorzystując urządzenia z dostępem do internetu – komputer, tablet, telefon.
 • Dostosowują plan pracy do możliwości ucznia i rodzica program, czas, możliwości techniczne, logistyczne, psychofizyczne ucznia.
 • Realizują swoje obowiązki zgodnie z prawem obowiązującym w szkolnictwie.
 • Współpracują z Dyrektorem szkoły.
 • Na bieżąco dokumentują swoją pracę w dzienniku elektronicznym Fryderyk, a także
  w raportach przesyłanych do Dyrektora zgodnie z ustalonymi zasadami.

 

Prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do:

 

 • utrzymywania kontaktu z nauczycielami uczącymi dziecko,
 • ustalenia zasad współpracy i nauki na odległość,
 • pomocy przy organizowaniu zajęć on-line,
 • kontrolowaniu pracy dziecka.

 

Uczniowie:

 

 • są zobowiązani do systematycznej pracy, wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli.

 

 

Formy  i czas prowadzenia zajęć:

 

 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć on-line przy użyciu komunikatorów – Skype, Whats App, Messenger, Zoom i innych.
 • Dopuszcza się prowadzenie lekcji poprzez nagrywanie, odsyłanie utworów i  przesyłanie informacji zwrotnych.
 • Dopuszcza się przesyłanie testów, zadań do wykonania, materiałów dydaktycznych, linków do ciekawych koncertów, nagrań, filmów itp.
 • Kontrola, forma sprawdzania zadanych prac zostaje do ustalenia przez nauczyciela.
 • Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalany jest przez pedagoga w porozumieniu z  prawnym opiekunem dziecka.

           

 

 

 

 


 

BARDZO WAŻNE!!!

Aktualności