Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa - COVID-19

Data dodania: 01.09.2020

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 4/2020/21

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 01.09.2020 r.

.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim obowiązują od 1 września 2020r.

 

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im Tadeusza Bairda  w Grodzisku Mazowieckim wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie
  lub w izolacji.
 2. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych rekomenduje się  zakrywanie ust i nosa. Dotyczy to korytarzy i miejsca przy szatni, ze szczególnym uwzględnieniem momentu przychodzenia uczniów na zajęcia zbiorowe.
 3. Rekomenduje się uczniom i pracownikom zachowanie dystansu między sobą
  w przestrzeniach szkoły.
 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 7. Przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane –
  ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń zostaną usunięte. Przybory do ćwiczeń rytmicznych  wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali do zajęć rytmicznych podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grupy/klas szkolnych

 1. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wybór   formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej  jest zależny od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Powiatu  Grodziskiego,   na   terenie   którego  
  ma   siedzibę   Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  im. Tadeusza Bairda  w Grodzisku Mazowieckim.
 2. W sytuacji gdy Powiat Grodziski jest zaliczony do strefy „zielonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
  i placówek oświatowych.
 3. W zależności od tego, czy Powiat Grodziski, na terenie którego ma siedzibę  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  im. Tadeusza Bairda  w Grodzisku Mazowieckim,  został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów  
  w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor  kontaktuje się z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną i podejmuje decyzję o dalszym kształceniu w szkole.
 4. Wprowadzenie formy kształcenia w formie hybrydowej lub zdalnej  wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4, dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
  w przepisach szczególnych.

 

§4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 4. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych (zajęć lekcyjnych) nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, po skorzystaniu z toalety.
 7. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

 

§5

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki powinny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych (zajęć lekcyjnych) nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do dbania o czystość i dezynfekcję swojego stanowiska pracy (biurko, klawiatura pianin i fortepianów).
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać
  w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy, krzeseł w miarę możliwości po każdych zajęciach (dotyczy sal do zajęć zbiorowych)
 • dezynfekcji toalet,
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego
  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. W salach lekcyjnych mogą przebywać wyłącznie pedagodzy przypisani do dnia pracy, akompaniator, uczniowie, rodzice  uczniów klas I, administracja i obsługa szkoły, dyrektor.
 2. W pomieszczeniu „Kuchnia” może przebywać jednocześnie do 3 osób. Pomieszczenie
  to służy jako miejsce spożywania posiłku.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

§ 6

Rodzice, przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Zaleca się przyprowadzać do budynku szkoły te dzieci, które potrzebują wsparcia rodziców (dotyczy głównie dzieci młodszych).
 5. 1 ucznia przyprowadza 1 rodzic/opiekun.
 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. Wejście do szkoły dla uczniów i ich opiekunów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń i opiekun wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko
  i wyłącznie w części wspólnej (korytarz przy szatni), zachowując dystans społeczny
  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 9. Rodzice nie mogą przebywać na terenie budynku szkoły. Wyjątkiem są rodzice uczniów klas I. Ich udział w zajęciach indywidualnych, po ustaleniu z nauczycielem jest dopuszczalny.  Rodzice uczestniczący w zajęciach powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie.
 10. W przypadku konieczności wizyty Rodzica w szkole (opłaty, wypożyczenie lub zwrot instrumentu, indywidualne spotkanie z nauczycielem, dyrektorem lub administracją szkoły), Rodzic powinien mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny i określenie czasu przybycia do szkoły i cel spotkania.
 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 12. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 13. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§ 7

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią (np. kurierem, listonoszem, gościem) pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania,
  w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej maseczki ochronnej lub przyłbicy i dezynfekcji rąk. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i sekretarza szkoły, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia
  ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, dyrektora lub osobę
  z administracji szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu
  na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko
  ze szkoły.
 6. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

 

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić
  do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub sekretarza szkoły i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
 2. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że :

 1. Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im Tadeusza Bairda 
  w Grodzisku Mazowieckim
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzaniu/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka  (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz możliwie najszybszego odebrania dziecka
  z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
  w czasie pobytu w placówce.
 3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 4. Przyjmuję do wiadomości konieczność pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
  u mojego dziecka.
 5. Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 6. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą
  na  COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa
  na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 7. Moje dziecko nie jest / jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw.
z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

Wytyczne, opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora - Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckimw celu realizacji zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID-19:

art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ” art. 6 ust. 1 lit d ,,przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; ’’ art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; ”Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r)

 

 

 

…………………………………………………………………                                                        ………………………………………………………………………………………

Data                                                                                                                                podpis rodzica/prawnego opiekuna

 


 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa - COVID-19