Rodzice

ZASADY PRACY NA ZAJĘCIACH 
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st.
im. TADEUSZA BAIRDA 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 1. Istotą nauki gry na instrumencie i niezbędnym jej elementem jest regularna praca w domu – samodzielne przygotowywanie przez ucznia materiału muzycznego według wskazówek nauczyciela. Wskazówki te przekazywane są na każdej lekcji ustnie, a także są skrótowo zapisywane w zeszycie ucznia. Obowiązkiem ucznia i rodzica jest zadbanie o codzienne ćwiczenie na instrumencie – ilość czasu, którą należy przeznaczyć na ćwiczenie jest przekazywana indywidualnie każdemu uczniowi, w zależności od poziomu nauczania i przerabianego repertuaru.
 2. Obowiązkiem rodzica jest organizacja czasu ćwiczenia ucznia - w zakresie ilości i jakości (dopilnowanie, aby uczeń faktycznie ćwiczył oraz w taki sposób, w jaki określił to nauczyciel). Ważne jest także zadbanie o odpowiednie warunki do ćwiczenia (brak alternatywnych atrakcji odciągających uwagę ucznia – włączony obok telewizor, komputer, intensywna obecność innych osób, hałas). Ćwiczenie nie powinno też być ostatnią aktywnością ucznia w ciągu dnia. Przed każdym ćwiczeniem proszę zapoznać się z uwagami umieszczonymi w zeszycie. Idealnie byłoby też gdybyście Państwo kontrolowali to, czy praca ucznia przebiega zgodnie 
  z zaleceniami opisanymi w zeszycie (szczególnie na początkowym etapie nauki gry).
 3. Lekcje gry na instrumencie są zajęciami otwartymi dla rodziców, którzy w uzgodnieniu z nauczycielem instrumentu głównego mogą uczestniczyć w zajęciach w roli aktywnego obserwatora (aktywnego, tzn. słuchającego gry ucznia i informacji zwrotnych nauczyciela). Spotkania z nauczycielem to także okazja do krótkiej rozmowy na temat postępów ucznia w nauce i kwestii związanych z jego funkcjonowaniem w szkole.
 4. Na każdą lekcję uczeń powinien przynieść ze sobą wszystkie nuty z aktualnie opracowywanymi utworami oraz zeszyt. Obowiązkiem ucznia i rodzica jest dopilnowanie aby uczeń miał ze sobą na lekcji te wszystkie materiały.
 5. Rodzice proszeni są o informację telefoniczną o planowanych nieobecnościach ucznia na lekcji – tak wcześnie jak tylko Państwo będzie wiedzieli o takiej planowanej nieobecności.
 6. Uczeń ma obowiązek występować na audycjach organizowanych przez nauczyciela.
 7. Uczniowie którzy bardzo dobrze opanowali wykonywany program, zgłaszani są jako wykonawcy do szkolnych koncertów i wydarzeń artystycznych (audycje szkolne, koncerty okolicznościowe, koncert doroczny, świąteczny, koncerty poza szkołą itp.)
 8. Uczniowie prezentujący wyróżniający się na tle szkoły poziom gry, zgłaszani są jako kandydaci 
  do konkursów i przesłuchań zewnętrznych, pozaszkolnych.
 9. Ogólne zasady oceniania na przesłuchaniach i egzaminach semestralnych opisane są w WSO. Podczas przesłuchań i egzaminów oceniana jest artystyczna jakość wykonywanego programu. Dodatkowo, na ocenę wpływa jakość pracy ucznia w ciągu całego semestru. Przedmiotem oceny nie jest to czy uczeń się myli (wyłączając przypadki gdy pomyłki te są nagminne) lub czy gra szybko lub wolno (wyłączając przypadki gry w skrajnych, nieadekwatnych względem utworu tempach).
 10. Zwracamy się z prośbą, aby na bieżąco informować nauczyciela o wszelkich trudnościach związanych z grą na instrumencie, a także innych ważnych, niepokojących kwestiach dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole oraz różnych sytuacjach losowych wpływających na jego rozwój i edukację

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Bairda
ul. gen. L. Okulickiego 8
05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel./fax (22) 755 52 67